Ceník a řád půjčovny

Výpůjční řád Půjčovny elektrokol

 • Elektrokolem se rozumí kolo vybavené elektromotorem o síle 250 W, LiPoFe n. Li. baterií a které je homologované pro silniční provoz
 • Pouze osoba uvedená ve smlouvě o výpůjčce (dále jen vypůjčitel), používá sportovní výzbroj (elektrokolo, doplňky), jejichž převzetí potvrdil svým podpisem ve smlouvě o výpůjčce (dále jen smlouva)
 • K pronájmu elektrokola je nutné složit vratnou zálohu uvedenou v ceníku půjčovny
 • Pronájem kola je možný pouze po předložení a ofocení alespoň dvou z těchto dokladů: 
  • platný občanský průkaz  
  • platný cestovní pas
  • platný řidičský průkaz
  • platná kreditní karta
 • Vypůjčitelem může být pouze osoba starší 18 let
 • Půjčovné je splatné okamžitě po podepsání smlouvy
 • Vypůjčitel je povinen ověřit si technický stav vypůjčeného předmětu před úhradou ceny
 • Po podpisu smlouvy přebírá veškerou zodpovědnost  za vypůjčený předmět až do doby vrácení  předmětu vypůjčitel
 • Jízda na vypůjčeném elektrokole z Půjčovny elektrokol je na vlastní nebezpečí a půjčitel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené vypůjčitelem jím zapůjčeným předmětem, jeho vlastním majetku ani na jiných předmětech movitých i nemovitých, či jiných osobách po celou dobu nájmu, ani za zdraví vypůjčitele po celou dobu výpůjčky
 • Vypůjčitel přebírá odpovědnost za všechna elektrokola uvedená v jím podepsané smlouvě o výpůjčce stvrzené svým podpisem
 • Předání a  půjčovaní jízdních kol osobě, která není uvedená ve smlouvě  je zakázáno
 • Při poškození a ztrátě, či odcizení je vypůjčitel povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně půjčiteli
 • Při nedodržení termínu vrácení půjčené věci je vypůjčitel povinen  zaplatit dlužné nájemné
 • Při ztrátě či odcizení vypůjčených  věci hradí vypůjčitel plnou cenu uvedenou v Ceníku, který je součástí Výpůjčního řádu
 • Vypůjčitel se zavazuje uhradit veškeré náklady spojené s opravou dotyčného předmětu do deseti dnů od obdržení faktury a výzvy k uhrazení, pokud uhrazení plně nepokryla složená záloha 
 • Půjčitel má právo použít jistiny (zálohy), na úhradu jemu vzniklé škody, jakož i pohledávek jemu vzniklých  vůči vypůjčiteli řád a Ceník Půjčovny elektrokol je součástí smlouvy o výpůjčce a svým podpisem na ni se Vypůjčitel zavazuje plnit ho v jeho plném rozsahu

 

Ceník půjčovny elektrokol

 • Vratná záloha za každé eletrokolo činí 2000 - 10000,- Kč podle typu elektrokola
 • Cena se platí za každé zapůjčené elektrokolo
 • Minimální doba půjčení jsou 3 hodiny

 

Ceník půjčovného elektrokol:

 • do 3 hodin  -  300,- Kč
 • nad 3 hodiny a do 10 hodin  -  500 - 2000,- Kč podle typu elektrokola

cena pro potenciální prodejní partnery - 24 hodin - 500,- Kč (při uzavření smlouvy a následném odběru se půjčovné vrací - max. 2 dny a 1 elektrokolo) 

 

1 hodina  -  100,- Kč (pouze pro účely doúčtování při nedodržení  doby)

 

DŮLEŽITÉ: POKUD SE POTENCIÁLNÍ ZÁKAZNÍK ROZHODNE KE KOUPI ELEKTROKOLA DO 14 DNŮ OD VÝPŮJČKY V PŮJČOVNĚ,

BUDE MU DANÉ PŮJČOVNÉ (max. do hodnoty 500,- Kč) ODEČTENO OD POŘIZOVACÍ CENY.

PLATÍ V PRODEJNĚ   igi*elektrokola.

 

Ceník půjčovného doplňků:

 • helma - 50,- Kč/ks
 • sedačka - 50,- Kč/ks (při celodenním vypůjčení 2 elektrokol, půjčovné za 1 sedačku se neplatí)